Latest Entries »


ชื่อโครงงาน : การทำอาหารพื้นบ้าน4ภาค
ชื่อ นางสาว :มลธิดา อินทร์กัณหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 37
ครูผู้สอน :อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1 การศึกษาเกี่ยวกับการทำอาหารพื้นบ้านทั้ง4ภาคสามารถบอกความเเตกต่างกันได้อย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำอาหารพื้นบ้านทั้ง4ภาคว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร

โฆษณา

“สินไซ” วรรณกรรมเอกแห่งล้านช้าง สู่ “สินไซเกมส์” “ กตัญญู กล้าหาญ ซื่อสัตย์ เสียสละ พอเพียง”

 

 สินไซ หรือ “สังข์ศิลป์ชัย” เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมาจากปากต่อปาก ก่อนที่จะพัฒนามาเป็น วรรณกรรมลายลักษณ์ กวีได้นำมาแต่งในแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง สำนวนที่แต่งเป็นร้อยแก้วนั้นล้วนแต่จารลงในใบลานด้วยอักษรแบบปัลลวะ หรือที่เรียกว่าอักษรธรรม สำนวนร้อยแก้วมีด้วยกัน ๔๐ ผูก แต่ละผูกมี ๒๐ ถึง ๒๑ ใบลาน สินไซที่เป็นร้อยแก้วนี้ ใช้สำหรับเทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษา ส่วนสำนวนที่แต่งเป็นร้อยกรอง จารลงในใบลานด้วยอักษรไทยน้อย ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นผูกเดียว เรียกว่า “หนังสือผูก” นิยมใช้อ่านในงันบุญเฮือนดี (งานศพ) เรื่องสินไซ ยังแบ่งเป็น ๒ สำนวน คือสำนวนหลวง กับสำนวนราษฎร์  สำนวนหลวง คือสำนวนโดยท้าวปางคำ เป็นผู้แต่งขึ้น ส่วนสำนวนราษฎร์นั้น คือสำนวนที่กวีตามท้องถิ่นต่างๆแต่งขึ้น มีเนื้อหาผิดเพี้ยน และสำนวนบกพร่องไป (อริยานุวัตร; ๒๕๓๑)  View full article »

                                                                              

การจัดสวนถาด ต้องคิดและทำเป็นข้นตอนตามลำดับก่อนหลัง จะทำให้การจัดสวนถาดแต่ละครั้นตอนสอดรับกัน ผลสุดท้ายก็จะได้สวนถาดตามที่ต้องการขั้นตอนการจัดทำได้แก่ กำหนดรูปแบบเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เตรียมดินและดำเนินการจัดทำ View full article »

                                               

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                สาระที่ ๓              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เรื่องปฐมนิเทศและความรู้เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล            เวลา ๑ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………

๑. สาระสำคัญ
          กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ดัดแปลงมาจากกีฬา ๓ ชนิด คือ เทนนิส เบสบอล และ
แฮนด์บอล เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เล่นต้องมีการเคลื่อนที่ ที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของระบบ
ประสาท และระบบกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้เล่นมีสมรรถภาพทางกายที่ดี วอลเลย์บอลเป็นกีฬา
ประเภททีมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
สามารถเล่นด้วยความสุขสนุกสนานเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม View full article »

5.1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean , Average , )
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต( ) จัดว่าเป็นค่าที่มีความสำคัญมากในวิชาสถิติ เพราะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางหรือเป็นตัวแทนของข้อมูลที่ดีที่สุด เพราะ 1)เป็นค่าที่ไม่เอนเอียง 2)เป็นค่าที่มีความคงเส้นคงวา 3)เป็นค่าที่มีความแปรปรวนต่ำที่สุด และ 4)เป็นค่าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็มีข้อจำกัดในการใช้ เช่น ถ้าข้อมูลมีการกระจายมาก หรือข้อมูลบางตัวมีค่ามากหรือน้อยจนผิดปกติ หรือข้อมูลมีการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะไม่สามารถเป็นค่ากลางหรือเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลได้
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเมื่อข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่ ()
ในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสามารถหาได้โดย View full article »

                                                           

                       

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)

      โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในรูปของพลังงานแสง พลังงานบางส่วนก็จะสะท้อนกลับออกไปนอกโลก ในสภาพของพลังงานความร้อน และพลังงานความร้อนนี้จะถูกก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ซึ่งมีอยู่ในบรรยากาศตามธรรมชาติในปริมาณที่ไม่มากนัก ดูดกลืนเอาไว้บางส่วน พลังงานความร้อนที่ก๊าซเรือนกระจกดูดกลืนเอาไว้นี้จะทำให้โลกมีความอบอุ่น และทำให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในโลกนี้ได้ ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2)  ก๊าซมีเธน (CH4)  ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซโอโซน (O3)  นอกจากนี้ ยังมีก๊าซที่ผลิตขึ้นมาใช้ในทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน ( Chlorofluorocarbons – CFC) ไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Hydrochlorofluorocarbons – HCFCS)  ไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbons – HFCS) และเพอร์ฟลูโอริเนตคาร์บอน (Perfluorinatedcarbons – PFCS) View full article »

  – พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ” เป็พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเนปาล พระราชมารดาทรงพระนามว่า “พระนางสิริมหามายา” ซึ่งเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ View full article »

  • เรามุ่งเน้นในการสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสของเด็กไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับความเป็นสากล จบแล้วมีงานรองรับทั้งในและต่างประเทศ
  • จบเร็ว!!! เรียนเพียง 6 เดือนได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • จบแล้วมีงานทำสามารถทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนำ, คลีนิคต่างๆ, สถาบันเสริมความงาม,ศูนย์ดูแลเด็กเล็กและครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาลได้ทันที View full article »