ชื่อโครงงาน : การทำอาหารพื้นบ้าน4ภาค
ชื่อ นางสาว :มลธิดา อินทร์กัณหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 37
ครูผู้สอน :อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1 การศึกษาเกี่ยวกับการทำอาหารพื้นบ้านทั้ง4ภาคสามารถบอกความเเตกต่างกันได้อย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำอาหารพื้นบ้านทั้ง4ภาคว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร

Advertisements