แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                สาระที่ ๓              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เรื่องปฐมนิเทศและความรู้เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล            เวลา ๑ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………

๑. สาระสำคัญ
          กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ดัดแปลงมาจากกีฬา ๓ ชนิด คือ เทนนิส เบสบอล และ
แฮนด์บอล เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เล่นต้องมีการเคลื่อนที่ ที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของระบบ
ประสาท และระบบกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้เล่นมีสมรรถภาพทางกายที่ดี วอลเลย์บอลเป็นกีฬา
ประเภททีมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
สามารถเล่นด้วยความสุขสนุกสนานเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของกีฬาวอลเลย์บอล และข้อตกลงเบื้องต้น
ในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ ๓๓๑๐๑ (วอลเลย์บอล)

 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
          ๓.๑ บอกจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ.๓๓๑๐๑ (วอลเลย์บอล)
                ได้ถูกต้อง
          ๓.๒ บอกการวัดการประเมินผล และการปฏิบัติตนระหว่างเรียนได้ถูกต้อง
          ๓.๓ อธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์ คุณค่า และมารยาทของผู้เล่น ผู้ดูกีฬาที่ดี
                ได้ถูกต้อง

๔. สาระการเรียนรู้
          ๔.๑ จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดประเมินผล การปฏิบัติตนระหว่างเรียน
          ๔.๒ ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล ประโยชน์ มารยาทของผู้เล่นและผู้ดูกีฬา
                 ที่ดี
          ๔.๓ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๒ อยู่ในเนื้อความรู้ที่ ๑.๑ เรื่องข้อตกลงเบื้องต้นใน
                 การเรียนการสอน และเนื้อหาความรู้ที่ ๑.๒ เรื่องความรู้ทั่วไปของกีฬาวอลเลย์บอล                  ที่แนบอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

๕. กิจกรรมการเรียนรู้
          ๕.๑ ขั้นนำ / ขั้นเตรียม (๕-๑๐ นาที)
                ๕.๑.๑ นักเรียนทุกคนเรียนที่ห้องเรียน e-learning

                ๕.๑.๒ หัวหน้าชั้นสำรวจรายชื่อของนักเรียนทุกคน

 

                ๕.๑.๓ นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงเรื่องข้อตกลงเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ
                          กีฬาวอลเลย์บอล โดยครูผู้สอนเป็นผู้เปิดประเด็น
          ๕.๒ ขั้นสอน / เรียนรู้และนำไปใช้ (๒๕-๓๕ นาที)
                ๕.๒.๑ นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้ที่ ๑.๑ เรื่องข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียน
                          การสอนที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ คนละ ๑ ชุด โดยครูและนักเรียนร่วมกัน
                          สนทนา ศึกษารายละเอียดแล้วสรุปร่วมกัน
               ๕.๒.๒ นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆละ ๒ คน แยกไปนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์
                          พร้อมเปิดเว็ปไซต์ของโรงเรียน (www.bkps.ac.th)
               ๕.๒.๓ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียน โดยอธิบายวิธีการเรียนในระบบ e-learning
                          ตามลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติบนโปรเจ็คเตอร์ตามลำดับดังนี้
                               ๑) เข้า website ของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
                               ๒) คลิ๊กหัวข้อ e-learning / บางแก้วประชาสรรค์
                               ๓) ใส่ username และ password ที่ตนเองสมัครไว้แล้ว
                               ๔) คลิ๊กกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.๓
                               ๕) คลิ๊กหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล
              ๕.๒.๔ นักเรียนทุกกลุ่มปฏิบัติตามขั้นตอน ตามข้อ ๕.๒.๓
                              ๑) ทุกกลุ่มช่วยกันทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ในระบบ
                                   e-learning ของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
                              ๒) นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้ที่ ๑.๒ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
                                   กีฬาวอลเลย์บอล ในระบบ e-learning
                              ๓) นักเรียนปฏิบัติตามใบงานที่ ๑.๑ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา
                                  วอลเลย์บอล
                              ๔) นักเรียนทุกกลุ่มทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ
                                   ในระบบ e-learning ใช้เวลาสอบ ๘ นาที คะแนนที่ได้จะได้
                                   เท่ากันทั้ง ๒ คน และคะแนนที่ได้จะไปปรากฏบันทึกไว้ที่
                                   เครื่องของครู และแสดงให้ดูบนโปรเจ็คเตอร์
          ๕.๓ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕-๑๐ นาที)
                ๕.๓.๑ สุ่มนักเรียน ๒-๓ คน มาสรุปเรื่องการปฐมนิเทศและความรู้ทั่วๆไป
                          เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
                          ความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยเพื่อความชัดเจนและถูกต้องต่อไป
 

 


                
๕.๓.๒ ครูเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม                            ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีระเบียบวินัย น้ำใจนักกีฬา                            การปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณค่าการออกกำลังกาย                            และการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอกับการมีวิถีชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ดีควรปฏิบัติ
                           อย่างไร เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข
๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้
          ๖.๑ เว็ปไซต์โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ (www.bkps.ac.th)
          ๖.๒ ระบบ e-learning จากเว็ปไซต์โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
          ๖.๓ เว็ปไซต์ http://school.obec.go.th/volley (เว็ปไซต์ครูผู้สอน)
          ๖.๔ แบบทดสอบหลังเรียนในระบบ e-learning

๗. การวัดผลและประเมินผล
          ๗.๑ วิธีการวัด / สิ่งที่วัด
                ใช้แบบทดสอบเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล เจตคติ คุณลักษณะ
          ๗.๒ เครื่องมือวัด
                 แบบทดสอบเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล เจตคติ คุณลักษณะ
          ๗.๓ เกณฑ์การวัด
                เมื่อนักเรียนเรียนจบจุดประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องข้อตกลงใน
                การเรียนการสอน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลแล้วนักเรียนได้
                คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
                ประเมิน
๘. กิจกรรมเสนอแนะ
          นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก แหล่งข้อมูลดังนี้
          ๘.๑ อินเทอร์เน็ต ….เว็ปไซต์ ชื่อ http://school.obec.go.th/volley

 

Advertisements